Обява за обществена поръчка по чл..20,ал.3 -подобряване материално-техническата база в кухненски блокове

договор                                                                                                                                   07.04.2017

протокол                                                                                                                                 05.04.2017

ценово предложение                                                                                                           16.03.2017

образци на документи                                                                                                         16.03.2017

проект на договор                                                                                                                16.03.2017

документация                                                                                                                        16.03.2017

Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП-подобряване материално-техническата база в кухненски блокове                                                                           16.03.2017

ПРЕГЛЕД НА ОБЯВА                                                                                                             16.03.2017

Shopping Cart