Подобряване на материално -техническата база в кухненските блокове стопанисвани от “Ученическо и столово хранене” ЕАД с цел осигуряване на качествена и безопасна храна

Договор                                                                                                                                   05.03.2020

Протокол от заседание на комисията                                                                       21.01.2020

Проект на договор                                                          …