9039126 – Закупуване с електронни карти на гориво за автомобилите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна през 2015 г.

ПУБЛИКУВАНО НА 23.02.2015

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В АОП: 23.02.2015
НОМЕР В АОП: 9039126
ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП: Линк към преписката

ОПИСАНИЕ:
Предметът на поръчката предвижда извършване на периодично осигуряване на гориво за зареждане на автомобили на “Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна, осъществявано чрез покупка на бензиностанции на територията на Република България. Техническата спецификация на обществената поръчка е съгласно Приложение №1. При изпълнението на поръчката, участникът трябва да спазва всички нормативни актове на българското право, както и приложимите норми на правото на Европейския съюз, отнасящи се до продажби на автомобилни горива на бензиностанции и доставки на горива на краен получател. 1. Всички видове горива, които ще се доставят по тази поръчка трябва да отговарят на изискванията на: – Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (обн. – ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г.; изм. и доп., приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.); – Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. – ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г.; в сила от 29.06.1996 г.; изм. и доп.); – Закона за енергията от възобновяеми източници (обн. – ДВ, бр. 35 от 03.05.2011 г., в сила от 03.05.2011 г.; изм. и доп.). На Изпълнителя се забранява: 1. при осъществяването на дейността по предмета на поръчката да въвежда и използва методи или средства, които излагат на опасност живота и здравето на други лица или уронват честта и достойнството на гражданите; 2. да приема за изпълнение задължения, които противоречат на закон или друг нормативен акт; 3. да предоставя или преотстъпва на други лица задълженията за изпълнение на настоящата поръчка; Други изисквания Изпълнителят по настоящата обществена поръчка трябва да отговаря и за всички други задължения и за спазването на всички изисквания непосочени по-горе, както и на нормативните изисквания, отнасящи се до предмета на поръчката. При изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, Изпълнителят следва да спазва действащото законодателство, изискванията на Възложителя, своето предложение за изпълнение на поръчката и ценовата си оферта. Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца от датата на подписване на договора.

КОНТАКТИ:
“Ученическо и столово хранене” ЕАД – Варна, Р. България, 9000 Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” №1, За: Атанас Янков, Тел.: 052 751072, E-mail: ushead2014@abv.bg, Факс: 052 744154

ДОКУМЕНТИ:
Документация за участие
Заповед
Съобщение

Решение – 18.03.2015
Протокол – 18.03.2015

РАЗЯСНЕНИЯ:

ДОГОВОРИ:
Договор – 31.03.2015

Shopping Cart