Събиране на оферти обява Обществена поръчка “Подобряване материално-техническата база в кухненски блокове”

Сключен договор                                                                                                                  11.01.2019

Обществена поръчка: “Подобряване материално-техническата база в кухненски блокове”

обява                                                                                                                                       13.12.2018

документация                                                                                                                        13.12.2018

договор                                                                                                                                   13.12.2018

обявление                                                                                                                               28.12.2018

образци на документи                                                                                                          13.12.2018

Протокол от комисия за обществена поръчка-подобряване материално-техническото състояние в кухненски блокове                                                                                         02.01.2019

Shopping Cart